TUJUAN, HIKMAH DAN KEUTAMAAN ZAKAT

Zakat adalah salah satu tiang pokok ajaran Islam. Di dalam Al Quran amat banyak disebutkan perintah zakat bersamaan (serangkai) dalam satu susunan kalimat dengan sholat. Dengan demikian setidak tidaknya kewajiban zakat sama kuatnya dengan hukum sholat.

Allah berfirman : ” …. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rosululloh…) QS. Al Mujadalah :13

TUJUAN ZAKAT

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung hikmah dan tujuan tertentu. Hikmah zakat adalah sifat-sifat rohaniah dan filosofis yang terkandung dalam lembaga zakat. Dimaksud dengan tujuan zakat disini adalah sasaran praktisnya. Dari tujuan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

 1. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka
 2. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al Gharimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya
 3. Membina dan merentangkan tali solidaritas/ persaudaraan sesama umat manusia
 4. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme
 5. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal
 6. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain
 7. Mencegah jurang pemisah kaya dan miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial

HIKMAH ZAKAT

 1. Mensyukuri nikmat Allah , meningkatsuburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari kekotoran , kikir dan dosa
 2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dengan segala akibatnya
 3. Memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan
 4. Membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial , ekonomi, pendidikan dan sebagainya
 5. Mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasihan
 6. Merupakan manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong

KEUTAMAAN ZAKAT

 1. Menumbuhsuburkan pahala
 2. Memberi berkat kepada harta yang tinggal/ setelah dizakati
 3. Menjadi sebab bertambahnya rezeki , pertolongan dan inayah Allah SWT
 4. Menjauhkan diri dari bencana yang tidak dikehendaki
 5. Menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskannya dari kepicikan dunia dan akhirat
 6. Mendatangkan keberkatan dan kemaslahatan kepada masyarakat
 7. Menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang
 8. Mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun khasanah
Facebook Comments